I.              Totožnost a kontaktní údaje

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”) je společnost NEWFINANCES s.r.o., IČO: 267 00 336, se sídlem Opletalova 921/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  C 88255 (dále jen „správce“).

2. Kontaktní údaje správce

NEWFINANCES s.r.o.,

Adresa: Opletalova 921/6, Nové Město, 110 00 Praha 1

Email: info@creditology4you.com

3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.            Právní základ a účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

(i)    vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem;

(ii)   případné vymáhání nároků správce týkajících se příslušné smlouvy;

(iii)  zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

2. Právním základem zpracování osobních údajů je 

·         pro účel stanovený v čl. II odst. 1 (i) výše

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

 

·         pro účel stanovený v čl. II odst. 1 (ii) výše

  • oprávněný zájem správce na případném vymáhání nároků z příslušné smlouvy;

 

·         pro účel stanovený v čl. II odst. 1 (iii) výše

  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

III.           Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) a údaje nezbytné pro plnění smlouvy (IČO, DIČ podnikajících fyzických osob). Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3. Při Vaší návštěvě webových stránek https://www.kreditologie.cz/ využívá správce soubory cookies a další soubory. Podrobnosti o tomto zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách používání cookies dostupných na webové stránce správce https://www.kreditologie.cz/

IV.           Doba zpracování osobních údajů

1. Správce uchovává Vaše osobní údaje po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování osobních údajů, a to:

·         pro účel stanovený v čl. II odst. 1 (i) výše

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem;

 

 • pro účel stanovený v čl. II odst. 1 (II) výše
  • po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu;

 

·         pro účel stanovený v čl. II odst. 1 (iii) výše

  • po dobu platnosti uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nebo do jeho odvolání;
  • po dobu přiměřenou od poskytnutí služby, ne však déle než 3 roky po ukončení smluvního vztahu, pokud je základem pro zpracování osobních údajů oprávněný zájem, nepodáte-li námitku proti zpracování osobních údajů; v takovém případě je správce povinen přestat zpracovávat osobní údaje pro tento účel.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.            Způsob a zásady zpracování osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje manuálně v elektronické i listinné podobě. Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů je prováděno plně s ohledem na Vaše soukromí, pověřenými osobami a v souladu s platnými právními předpisy upravujícími zejména ochranu osobních údajů.

2. Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

3. Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

VI.                Příjemci osobních údajů

1. Vaše osobní údaje nejsou dále předávány. S Vašimi osobními údaji nakládají pouze pověření zaměstnanci správce.

2. Správce je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje orgánům činným v trestním řízení či jiným orgánům veřejné moci.

VII.         Předání osobních údajů do třetích zemí

Správce nepředává Vaše osobní údaje do třetích zemí (do země mimo EU/EHP) nebo mezinárodní organizaci.

VIII.        Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 

(i)    právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

 • na základě Vaší žádosti můžete získat od správce informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a také k dalším informacím dle čl. 15 GDPR;

(ii)   právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR

 • máte právo na opravu nepřesných informací, které se Vás týkají;

(iii)  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;

 • správce má povinnost zlikvidovat Vaše osobní údaje, pokud je splněna jedna z podmínek, a to: Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvoláte souhlas a správce nemá žádný další právní důvod pro zpracování; vznesete námitku proti zpracování a neexistuje žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování, dále pokud osobní údaje byly zpracovány protiprávně, pokud osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti a pokud byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dle čl. 8 odst. 1 GDPR.

(iv)  právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;

 • dále máte právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoliv z těchto případů: pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl ověřit přesnost osobních údajů; zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte o omezení jejich použití; správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; a pokud vznesete námitku proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

(v)   právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

 • vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů může být prováděno na základě oprávněného zájmu správce, můžete vznést proti takovému zpracování svých osobních údajů námitku, a to z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, které v námitce popíšete. V případě obdržení námitky správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud správce dojde k závěru, že takové důvody má, informuje Vás o tom, a sdělí Vám také možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud dojde naopak k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování nemá, informuje Vás o tom, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů;

(vi)  právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;

 • v případě, že jsou splněny podmínky k aplikaci práva na přenositelnost, (zpracování je založené na právním důvodu souhlasu či na smlouvě a zpracování se provádí automatizovaně), máte právo získat osobní údaje, které jste správci poskytl, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; také máte právo předat tyto osobní údaje jinému správci; dále můžete požádat, aby správce předal Vaše osobní údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné; a

(vii) právo odvolat souhlas se zpracováním

 • souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat; odvoláním není dotčena zákonnost zpracování údajů do doby jeho odvolání.

 

2. Tato práva můžete uplatnit

·         písemně na adrese sídla správce nebo

·         elektronicky na e-mailové adrese info@creditology4you.com.

 

 3. Dále máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to

·         elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz;

·         prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;

·         telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo

·         písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

IX.           Závěrečná ustanovení

 

Zaškrtnutím dotazového okénka v objednávce či v poptávkovém formuláři potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito podmínkami, které jsou zároveň informací dle čl. 13 a 14 GDPR a že je v celém rozsahu přijímáte.