VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího (jak je tento pojem definován níže).

 

1.     Definice

Pro účely těchto obchodních podmínek mají uvedené pojmy následující význam:

1.1.   Cena k úhradě je konečná celková kupní cena v české měně (CZK), v měně euro (EUR), v americké (USD) či britské měně (GBP), zahrnující cenu vybraného nebo objednaného zboží, cenu za dodání zboží (včetně ceny přepravy a ceny obalového materiálu) a všechny daně a poplatky.

1.2.   Elektronické zboží je digitální obsah bez hmotného nosiče jako e-knihy a webináře (online semináře), jsou-li v nabídce.

1.3.   Internetový obchod je portál přístupný Kupujícím na webové adrese https://www.kreditologie.cz/ provozovaný Prodávajícím a sloužící k provádění objednávek zboží z nabídky Prodávajícího.

1.4.   Kupující-Spotřebitel je zákazník – fyzická osoba, který uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání ve smyslu § 419 Občanského zákoníku.

1.5.   Kupující-Podnikatel je zákazník – právnická osoba / fyzická osoba, který uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání ve smyslu § 420 odst. 1 Občanského zákoníku, zejména pokud uvede své IČO a/nebo DIČ.

1.6.   Kupující je společné označení pro pojmy Kupující-Spotřebitel a Kupující-Podnikatel.

1.7.   Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem podle čl. 4 a 5 těchto obchodních podmínek.

1.8.   Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

1.9.   Objednávka je závazný soubor požadavků, který sestaví Kupující dle své volby ze zboží a způsobu dodání uvedených v Internetovém obchodu a který jeho prostřednictvím zašle Prodávajícímu. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou) ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku. 

1.10.       Prodávající je společnost NEWFINANCES s.r.o., se sídlem Opletalova 921/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 267 00 336, vedená Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 88255.

 

2.     Úvodní ustanovení

2.1.   Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné od 1.10.2022 a vztahují se na uzavírání veškerých Smluv, které Prodávající a Kupující uzavírají ohledně koupě zboží z nabídky Prodávajícího v Internetovém obchodě. 

2.2.   Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na webové adrese https://kreditologie.cz/, https://newfinances.cz a eshopu www.creditologyshop.com jsou mu též zaslány odkazy na ně spolu s potvrzením Objednávky.

2.3.   Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 Občanského zákoníku neoddělitelnou součástí každé Kupní smlouvy, pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně a v písemné formě nedohodli na odlišných podmínkách.

2.4.   Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na veškeré Kupní smlouvy, které Prodávající a Kupující uzavírají prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.).

2.5.   Tyto obchodní podmínky obsahují sdělení poskytované podnikatelem před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1280 Občanského zákoníku.

 

3.     Uživatelský účet ( je-li tato funkce v plném rozsahu spuštěna )

3.1.   Na základě registrace Kupujícího v Internetovém obchodě (je-li tato funkce aktuálně spuštěna) a následných přihlášení do Internetového obchodu že Kupující vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (členského přístupu) může Kupující objednávat zboží a sledovat stav své Objednávky, prohlížet historii objednávek, vystavené faktury, sledovat stav vyřizovaných a vyřízených objednávek a využívat funkci „Moje knihovna“, „Moje studium“ a „Moje poznámky“. Kupující může objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní Internetového obchodu.

3.2.   Při registraci v Internetovém obchodě a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné, aktuální a platné.

3.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zvolit si dostatečně bezpečné heslo a v případě podezření či vědomosti o znalosti hesla neoprávněnými osobami či o zneužití hesla je Kupující povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího a heslo v uživatelském rozhraní Internetového obchodu změnit.  Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4.   Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

3.5.   Prodávající může zrušit uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá (tj. po tuto dobu se do svého uživatelského účtu ani jednou nepřihlásí), či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy, včetně povinností plynoucích z těchto obchodních podmínek. Kupující je oprávněn kdykoliv na Prodávajícím požadovat zrušení svého uživatelského účtu a Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení takové písemné žádosti Kupujícího jeho účet a veškerá data v něm uvedená smazat. Za tímto účelem může Kupující Prodávajícího kontaktovat na e-mailové adrese info@creditology4you.com.

3.6.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

4.     Ustanovení pro způsob uzavření Kupní smlouvy

4.1.   Veškeré údaje o zboží vystaveném v Internetovém obchodě jsou informativního charakteru a nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Na základě uveřejnění údajů o zboží v Internetovém obchodě není Prodávající povinen uzavřít Kupní smlouvy ohledně tohoto zboží.

4.2.   Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy hradí výlučně Kupující.

4.3.   Internetový obchod obsahuje informace o zboží, které Prodávající nabízí k prodeji (vždy však v závislosti na aktuálním stavu skladových zásob Prodávajícího). U každého druhu zboží jsou uvedeny zejména následující informace: označení zboží, popis jeho vlastností, údaj o Ceně k úhradě a údaj o skladové dostupnosti (údaj o skladové dostupnosti je pouze informativní). Jednotlivé složky Ceny k úhradě zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího a Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Jsou-li v Internetovém obchodě u jednotlivých produktů či služeb uvedeny obrázky, jsou vždy pouze ilustrativního charakteru.

4.4.   Kupující je před potvrzením Objednávky výslovně upozorněn na ustanovení těchto obchodních podmínek, která by mohla být překvapivá či neočekávatelná; je také upozorněn na právo odstoupit od Kupní smlouvy a na způsob jeho uplatnění, jakož i na případy, kdy odstoupení od Kupní smlouvy není možné.

4.5.   Kupujícímu je před potvrzením Objednávky umožněno důkladně se seznámit s těmito obchodními podmínkami. Zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami v Internetovém obchodě Kupujícím souhlasí s těmito obchodními podmínkami, potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem a bere na vědomí, že jsou nedílnou součástí uzavírané Kupní smlouvy.

4.6.   Kupující vloží vybrané zboží, které má v úmyslu zakoupit, do virtuálního košíku.

4.7.   Po přihlášení Kupujícího, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je Kupující seznámen s celkovou Kupní cenou jeho objednávky.

4.8.   Předtím, než Kupující potvrdí Objednávku jejím odesláním, že kdykoliv zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil, včetně vybraného zboží, jejich množství, formy dopravy, způsobu platby aj.

4.9.   Odesláním Objednávky, která obsahuje podstatné náležitosti pro uzavření Kupní smlouvy, činí Kupující nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy a zároveň potvrzuje, že informace a identifikační údaje, které při vytvoření Objednávky poskytl, jsou úplné, pravdivé, správné a platné.  Učiněná (tj. odeslaná) Objednávka je neodvolatelná.

4.10.   Kupující je především srozuměn s tím, že po učinění Objednávky je v případě akceptace Objednávky Prodávajícím povinen uhradit Cenu k úhradě.

4.11.   Prodávající potvrdí obdržení Objednávky Kupujícího neprodleně poté, co ji obdrží, a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uvedl Kupující při registraci uživatelského účtu nebo v Objednávce. Potvrzení obdržení Objednávky není akceptací Objednávky Prodávajícím.

4.12.   Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku, kdy je Kupujícímu doručeno potvrzení akceptace Objednávky Prodávajícím. Tím vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží v souladu s Kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží převzít a zaplatit Cenu k úhradě.

4.13.   Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud akceptace Objednávky Kupujícího není Prodávajícím potvrzena. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména s ohledem na aktuální skladové zásoby objednaného zboží, je-li Kupující osobou, která dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo osobou, která je v prodlení s úhradou splatných závaz vůči Prodávajícímu.

4.14.   Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se právem České republiky.

 

 

 

5.     Platební podmínky

5.1.   Cena k úhradě je splatná v okamžiku, kdy Prodávající potvrdí Kupujícímu akceptaci Objednávky. Kupující je v případě Kupní smlouvy bezprostředně před odesláním Objednávky informován o výši Ceny k úhradě. Je-li Cena k úhradě Kupujícím zaplacena před akceptací Objednávky Prodávajícím, je platba považována za zálohu na Cenu k úhradě, jenž bude akceptací Objednávky Prodávajícím na Cenu k úhradě započtena. Čl. 6.3 níže může splatnost upravit odlišně od tohoto odstavce.

5.2.   Kupující je oprávněn zvolit příslušný způsob platby a je povinen uhradit sjednanou Cenu k úhradě v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to jedním z následujících způsobů:

a)        bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího;

b)        bezhotovostní platbou přes on-line platební bránu (tj. platební či kreditní kartou) či jinou on-line platbou (aktuálně nabízenou v Internetovém obchodě).

5.3.   V případě platby dle čl. 6.2 písm. a) je Cena k úhradě splatná do 2 (dvou) pracovních dnů od odeslání Objednávky Kupujícího. V případě platby podle čl. 6.2 písm. b) je Cena k úhradě splatná v den objednání zboží(po dokončení Objednávky v rámci Kupní smlouvy je Kupující přesměrován na webové stránky platební brány, kde provede on-line platbu platební či kreditní kartou či jinou expresní on-line platbu. V případech platby podle čl. 6.2 písm. a) a b) je platba považována za uhrazenou připsáním příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

5.4.   Při volbě bezhotovostní platby je Kupující povinen platbu provést na bankovní účet, který bude Kupujícímu sdělen Prodávajícím po učinění závazné objednávky zboží, a platbu identifikovat uvedením variabilního symbolu, rovněž sděleného Kupujícímu Prodávajícím po učinění závazné objednávky. Při platbě on-line platební bránou (či jinou on-line platbou) Kupující postupuje dle pokynů zobrazených na webu platební brány.

5.5.   Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě zaplacením celé Ceny k úhradě zboží v souladu s čl. 6.3 a 6.4, ledaže k úhradě dojde ještě před akceptací Objednávky Prodávajícím, kdy Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží akceptací Objednávky Prodávajícím. Ve stejném okamžiku přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Prodávající má až do předání zboží Kupujícímu práva a povinnosti schovatele.

5.6.   V případě zboží, které má formu digitálního obsahu bez hmotného nosiče, tj. Elektronické zboží (e-book, webinář aj.) nabývá Kupující nevýhradní licenci bez možnosti podlicence k tomuto Elektronickému zboží, a to zpřístupněním Elektronického zboží na určeném rozhraní Prodávajícím v rámci Internetových stránek, nebo ho obdrží emailem. Elektronické zboží specifikované v Kupní smlouvě bude Prodávajícím zpřístupněn po zaplacení celé Ceny k úhradě zboží v souladu s čl. 6.3 a 6.4, ledaže k úhradě dojde ještě před akceptací Objednávky Prodávajícím, kdy Kupující nabývá licenci k Elektronickému zboží akceptací Objednávky Prodávajícím.

 

6.     Podmínky dodání zboží

6.1.   Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, nejpozději však do čtyř (4) týdnů od uzavření Kupní smlouvy (v případě zvolení bezhotovostní platby dle čl. 6.2 písm. a) či dle čl. 6.2 písm. b) od připsání Ceny k úhradě za zboží v plné výši na účet Prodávajícího, nastane-li tento okamžik až po uzavření Kupní smlouvy), nedohodnou-li se strany jinak. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený v uživatelském rozhraní Internetového obchodu je pouze orientační. Elektronické zboží se prodávající zavazuje dodat (zpřístupnit) v termínu určeném v Kupní smlouvě, nejpozději do jednoho (1) týdne od uzavření Kupní smlouvy.

6.2.   Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá věc Kupujícímu-Podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího-Podnikatele a umož Kupujícímu-Podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

6.3.   Kupujícímu-Spotřebiteli je věc odevzdána, až mu ji předá dopravce.

6.4.   Elektronické zboží je Kupujícímu dodáno (odevzdáno) zpřístupněním takového zboží v uživatelském rozhraní (bude-li funkční), nebo zasláním na emailovou adresu, kterou uživatel zadal při objednávce produktu nebo možností stažení na stránkách www.kreditologie.cz pomocí hesla, které zákazník obdrží po zaplacení.

6.5.   V případě, že předmětem objednávky je online webinář dochází k jeho dodání formou výběru zákazníka z termínů a zapsání do tohoto termínu. Možnost registrace je zpřístupněna po zaplacení.

6.6.   V případě, že předmětem je prezenční seminář, zákazník obdrží termín do 30 dnů od zaplacení. Seminář se bude konat na území ČR a veškeré náklady na dopravu si hradí zákazník.

6.7.   Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Kupující je povinen neprodleně po převzetí zboží zkontrolovat soulad množství a druhu převzatého zboží s množstvím a druhem zboží smluveným v Kupní smlouvě a s množstvím a druhem zboží uvedenými v dodacím listu / faktuře a oznámit případné zjištěné vady Prodávajícímu v souladu s čl. 10.

6.8.   V případě, že došlo k poškození zboží při jeho přepravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Pokud Kupující zjistí poškození způsobené přepravou po převzetí zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího elektronickou poštou na adrese info@creditology4you.com.

6.9.   Zásilka, která se Prodávajícímu vrátí jako nepřevzatá, je zaslána Kupujícímu znovu jen na jeho výslovné vyžádání, a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu náklady související s opětovným zasláním zásilky.

6.10.   V případě, že Elektronické zboží vykazuje jakékoli známky poruchovosti, tj. především nelze jej spustit, přehrát v dostatečné kvalitě, stáhnout, otevřít po stažení, jeho určitá část chybí apod., je Kupující povinen ihned, nejpozději však do 24 hodin od zpřístupnění od zjištění o této skutečnosti informovat Prodávajícího elektronickou poštou na adrese info@creditology4you.com.

6.11.   Elektronické zboží bude možné užívat jak v rámci uživatelského rozhraní dostupného přímo na Internetových stránkách ( bude-li aktuálně spuštěno ), tak případně bude možné Elektronické zboží stáhnout do čtecího zařízení nebo PC v příslušném dostupném formátu, v sekci pro stažení souborů na adrese www.kreditologie.cz nebo jiném typu chráněného úložiště.

6.12.   Prodávající neodpovídá za nemožnost využití Elektronického zboží v případě nepředvídaných technických problémů, jež nebyly přímo zapříčiněny Prodávajícím.

 

7.     Odstoupení od Kupní smlouvy

7.1.   Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího-Spotřebitele

7.1.1. Kupující-Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Výjimkou jsou případy uvedené výslovně v čl. 8.1.2, 8.1.3 a čl. 8.1.4 a další případy uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

7.1.2. Kupující-Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu či na základě jiné individuální dohody Kupujícího-Spotřebitele a Prodávajícího, Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující-Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, od Kupní smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů, od Kupní smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, od Kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, i v dalších případech dle § 1837 Občanského zákoníku.

7.1.3. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 8.1.1

7.1.4. Odstoupí-li Kupující-Spotřebitel od Kupní smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu, na což jej Prodávající v souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) Občanského zákoníku výslovně upozorňuje. Těmito náklady mohou být např. náklady na zajištění vhodného obalového materiálu pro přepravu vraceného zboží zpět Prodávajícímu, náklady na přepravu a pojištění vraceného zboží.

7.1.5. Kupující-Spotřebitel může od Kupní smlouvy odstoupit následujícími způsoby:

(a) odesláním vyplněného formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy, který je pro Kupujícího Spotřebitele dostupný v Internetovém obchodě na adresu sídla Prodávajícího; Prodávající potvrdí Kupujícímu Spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí vyplněného formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy na e-mailovou adresu, kterou uvedl Kupující-Spotřebitel na formuláři pro odstoupení od Kupní smlouvy, a neuvedl-li ji, pak na e-mailovou adresu, kterou Kupující-Spotřebitel uvedl při registraci uživatelského účtu nebo v Objednávce;

(b) zasláním vyplněného formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy, jak je popsán pod bodem 8.1.5(a) těchto obchodních podmínek, elektronickou poštou na adresu info@creditology4you.com.

7.1.6. Odstoupí-li Kupující-Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí zboží Prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.

7.1.7. Kupující-Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu v souladu s § 1833 Občanského zákoníku za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, např. za snížení hodnoty vzniklé nedostatečným zaopatřením zboží proti poškození při přepravě zpět Prodávajícímu, tj. např. použitím nevhodného obalového materiálu.

7.1.8. Prodávající vrátí Kupujícímu-Spotřebiteli do čtrnácti (14) dní od odstoupení od Kupní smlouvy přijatou Cenu k úhradě, a to stejným způsobem, jakým ji od Kupujícího-Spotřebitele přijal, nebo způsobem, který navrhl Kupující-Spotřebitel v odstoupení od Kupní smlouvy a se kterým Prodávající projevil svůj souhlas, ať již výslovně, či pouhým konáním.

7.1.9. V souladu s § 1832 odst. 2 Občanského zákoníku Prodávající vrátí Kupujícímu-Spotřebiteli náklady na přepravu zboží, které byly součástí Ceny k úhradě, ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu přepravy zboží, a to i v případě, že Kupující-Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob přepravy zboží.

7.1.10.    V souladu s § 1832 odst. 4 Občanského zákoníku Prodávající není povinen vrátit přijatou Cenu k úhradě, resp. zálohu na Cenu k úhradě dříve, než mu Kupující-Spotřebitel vrátí zboží.

7.1.11.    Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu snížení hodnoty zboží (ve smyslu § 1833 Občanského zákoníku) proti nároku Kupujícího na vrácení Ceny k úhradě.  Prodávající vrátí Kupujícímu-Spotřebiteli jím uhrazenou Cenu k úhradě poníženou o částku, o kterou byla snížena hodnota zboží, za kterou Kupující-Spotřebitel odpovídá v souladu s § 1833 Občanského zákoníku a čl. 8.1.7

7.1.12.    V případě objednávky vzdělávacího prezenčního kurzu, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy.

7.2.   Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího-Podnikatele

7.2.1. Kupující-Podnikatel právo odstoupit od Kupní smlouvy podle § 2001 a násl. Občanského zákoníku, a to písemným odstoupením s uvedením důvodů odstoupení zaslaným Prodávajícímu na elektronickou adresu: info@creditology4you.com. Za podstatné porušení Kupní smlouvy, pro které může Kupující-Podnikatel odstoupit od Kupní smlouvy, se považuje pouze včasné nedodání zboží Prodávajícím v souladu s těmito obchodními podmínkami.

7.2.2. V případě odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím-Podnikatelem se obdobně uplatní ustanovení dle výše uvedených čl. 8.1.5, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.11 a 8.1.12.

7.2.3. Prodávající vrátí Kupujícímu-Podnikateli do čtrnácti (14) dní od obdržení písemného odstoupení od Kupní smlouvy přijatou Cenu k úhradě, a to stejným způsobem, jakým ji od Kupujícího-Podnikatele přijal.

7.3.   Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího

7.3.1. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, má-li pro to vážný důvod (tj. například v případech, kdy Prodávající nemá dostatek daného zboží skladem). V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Cenu k úhradě či zálohu na Cenu k úhradě (byla-li již uhrazena) bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostním převodem na účet určený Kupujícím.

7.3.2. Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy podle § 2001 a násl. Občanského zákoníku.  Pokud Prodávající před odstoupením od Kupní smlouvy dodal zboží Kupujícímu, je Kupující povinen zboží vrátit bez zbytečného odkladu Prodávajícímu. 

 

8.     Záruka za jakost a práva z vadného plnění

8.1.   Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Odpovědnost Prodávajícího se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, především § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku. Prodávající poskytuje též záruku za jakost podle platných právních předpisů.

8.2.   Za vadu zboží se nepovažují drobné odchylky barevného odstínu. Prodávající zvlášť upozorňuje na skutečnost, že odstín barvy zboží při počítačovém zobrazení se že odchylovat od skutečné barvy zboží. Na tuto skutečnost Prodávající před uzavřením Kupní smlouvy Kupujícího výslovně upozornil.

8.3.   Za vadu zboží nelze považovat skutečnosti, které nastaly v souvislosti s neodbornou manipulací se zbožím, resp. jeho neodbornou aplikací / užitím anebo vzniklé v důsledku nevhodného skladování zboží Kupujícím.

8.4.   Digitální obsah se bere jak funkční jestliže je poprvé otevřen zákazníkem, v případě, že se tak nestane zákazník použije formulář pro odstoupení, který se nachází ne webu https://www.kreditologie.cz

8.5.   Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje Kupující u Prodávajícího, přičemž při reklamaci Kupující odešle reklamované zboží Prodávajícímu (případně mu jej předá osobně) a k reklamovanému zboží uvede zejména o jaké zboží se jedná, kdy došlo k jeho zakoupení a v čem vada zboží spočívá, jakož i další informace potřebné k vyřízení reklamace (např. číslo faktury týkající se reklamovaného zboží, jméno a kontaktní údaje Kupujícího). 


8.6.   Při reklamaci Kupující dále uvede, zda žádá opravu zboží, doplnění chybějící části zboží nebo přiměřenou slevu z Ceny k úhradě zboží. V případě, že je zjevné, že vadu nelze odstranit a věc není možné řádně užívat, uvede též, zda odstupuje od smlouvy či zda žádá přiměřenou slevu z Ceny k úhradě.

8.7.   Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik doručení reklamovaného zboží spolu s potřebnými údaji Prodávajícímu, nebo osobní předání zboží Prodávajícímu spolu se sdělením potřebných údajů.

8.8.   Reklamace jsou Prodávajícím vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejich uplatnění, nedohodnou-li se Prodávající s Kupujícím na lhůtě delší. Ve složitých případech (tj. např. časově náročná oprava nebo obtížně dostupné náhradní zboží či součást zboží) jsou reklamace vyřizovány do šedesáti (60) dnů. Prodávající upozorní Kupujícího na skutečnost, že se jedná o složitý případ, bez zbytečného odkladu poté, kdy takový charakter určí, nejpozději však do deseti (10) dnů ode dne, kdy měl charakter vady zboží možnost posoudit.

8.9.   O vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu. Reklamace je vyřízena dnem, kdy je Kupujícímu doručena informace o vyřízení reklamace.

 

9.     Mimosoudní řešení stížností a sporů

9.1.   Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících-Spotřebitelů zajišťuje Prodávající elektronickou poštou prostřednictvím adresy info@creditology4you.com nebo telefonicky na tel. +420 778 507 346 v pracovní dny od 8:00 – 17:00.

9.2.   V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím-Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, že Kupující-Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email:adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Kupující-Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10.  Ochrana osobních údajů a dat

10.1.   Ochrana osobních údajů Kupujícího se řídí platným a aplikovatelnými právními předpisy České republiky a Evropské unie a Informacemi o zpracování osobních údajů, které Kupující odesláním své Objednávky a akceptací těchto obchodních podmínek bere na vědomí a souhlasí s nimi.

 

11.  Ukládání cookies

11.1.   Kupující bere na vědomí, že webová stránka příslušného Internetového obchodu používá cookies nezbytné pro správné fungování webové stránky. Více informací je uvedeno v dokumentu Zásady používání cookies, které Kupující odesláním své Objednávky a akceptací těchto obchodních podmínek bere na vědomí a souhlasí s nimi.

 

12.  Závěrečná ustanovení

12.1.   Ve smlouvách uzavíraných s Kupujícím-Podnikatelem se vylučuje aplikace ust. § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku a dále ve smlouvách s jakýmkoliv Kupujícím se vylučuje aplikace ust.  § 1765, § 1766, § 1793 odst. 1 Občanského zákoníku.

12.2.   Prodávající je oprávněn obchodní podmínky změnit; změna obchodních podmínek se nedotkne již uzavřených Smluv.

 

 

 

Ve Praze dne 20.10.2022